Close

TopVuurwerkBreda.nl / ZenaVuurwerkBreda.nl (Pyrofan) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. TopVuurwerkBreda.nl / ZenaVuurwerkBreda.nl (Pyrofan)  houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:
- uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
- verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
- vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoons- gegevens.
- passende technische en/of organisatorische maatregel- en hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
- geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doelein- den waarvoor ze zijn verstrekt.
- op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.


Als TopVuurwerkBreda.nl / ZenaVuurwerkBreda.nl (Pyrofan)  zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien
u na het doornemen van ons privacybeleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens: 

Pyrofan
Vossiusstraat 27
2984GS Ridderkerk
T: 06-14915008
E: info@topvuurwerkbreda.nl 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door  TopVuurwerkBreda.nl / ZenaVuurwerkBreda.nl (Pyrofan) verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: - Het aangaan van (koop)overeenkomsten

- Het versturen van nieuwsbrieven
- Het aangaan van arbeidsovereenkomsten
- Uitbrengen van offertes, voorstellen en lease/ financieringsaanbiedingen
- Klanttevredenheidsonderzoek
- Versturen marketing informatie en uitnodigingen 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:
- Naam
- Adres
- Telefoonnummer
- Emailadres 

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor bijv. mailingen m.b.t. producten en diensten die wij leveren. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU. 

Minderjarigen
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. 

Bewaartermijn
 TopVuurwerkBreda.nl / ZenaVuurwerkBreda.nl (Pyrofan) bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo
zorgen we dat alle te gebruiken systemen voorzien zijn van de benodigde beveiligingssoftware en gebruikersprofielen. Onze medewerkers krijgen
training en uitleg over de wijze hoe ze om moeten gaan met de gegevens.

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft het re- cht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoons- gegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit
op het gebied van privacy. Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op. 

Website 

TopVuurwerkBreda.nl / ZenaVuurwerkBreda.nl (Pyrofan) respecteert uw privacy. U kunt geheel vrijblijvend, zonder dat u persoonlijke gegevens hoeft in te voer- en, op de website surfen. Wij vragen pas uw persoonlijke gegevens in te voeren als u ook daadwerkelijk gaat bes- tellen. Alle door u beschikbaar gestelde gegevens worden uitermate zorgvuldig behandeld en beveiligd opgeslagen. Dit geldt zowel voor uw eigen gegevens als de (adres)gegevens van de ontvanger(s) van uw bestelling. Uw gegevens worden nooit aan derden verstrekt. Wel maakt onze website gebruik van ‘cookies’ van Google voor gebruik van het analyse hulpmiddel ‘Analytics’. Deze analyses zijn noodzakelijk om de website in te kunnen richten. Door deze web- site te gebruiken gaat u akkoord met het plaatsen van een cookie.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. 

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 


Close